Setomaa Muuseumide kogud

Setomaa Muuseumid  on alates 01.01.2019. aastast Setomaa valla poolt hallatav ühendasutus, mille koosseisu kuuluvad: Värska Talumuuseum (sh Paloveere hoidlatalu), Saatse muuseum, Obinitsa Muuseum, Luikjärve talukompleks, Värska külastuskeskus - Reegi maja ning Seto Tsäimaja.

Saatse muuseum on loetletuist vanim seto kultuurile pühendatud muuseum Setomaal, mille rajas tolleaegne kohalik koolijuht Viktor Veeber. Muuseum avati 25. juunil 1974. aastal Satserinna kooli kodulooringi baasil. Saatse muuseum tutvustab Saatse piirkonna kultuurilugu ja inimest, eelkõige seto meeste argipäeva. Uue teemana on lisandunud piiri temaatika, kuna tegemist on Setomaa kõige piiriäärseima muuseumiga. Saatse muuseumi kogus seisuga 10.03.2023 on 2112 museaali.

Obinitsa muuseum on asutatud kodanikualgatuse korras kauaaegse Obinitsa raamatukoguhoidja Liidia Sillaotsa poolt, avatud 3. juunist 1995. Kogu koostamise eesmärgiks oli eksponeerida 1920-1940ndate aastate seto majapidamisse kuulunud esemeid, tööriistu ja tekstiile, pöörates erilist tähelepanu seto naise käsitööle. Alates 2010.a. kuulub muuseumi struktuuri Tobrova külas põlisel asukohal paiknev Luikjärve talu, mis on taastamisjärgus. Obinitsa  muuseumi kogu suurus seisuga 10.03.2023 on 992 museaali.

 Seto Talumuuseumi  rajamine algas Värska kultuuritöötajate Laine Lõvi ja Tiiu Kunsti eestvõttel 1994.aastal endisaegse Värska sõjaväelaagri spordiväljakule.  1998.aasta suveks oli põhikompleks valmis ja esimesed eksponaadid hoonetes. 10.03. 2023. aasta seisuga on  Seto talumuuseumi kogudes  9664 museaali. Üks osa museaalidest on püsiekspositsioonis, põhiosa aga erinevates hoidlates, mis paiknevad talu kõrval asuvas tsäimajas ja muuseumi põhikompleksist mõnesaja meetri kaugusel  Paloveere talus.

Setomaa muuseumide esemekogudes on  vana talumööblit, töö- ja tarberiistu, millest ainult väike osa on  nõukogude perioodist. Kõige arvukam on Värska talumuuseumi esemekogu 2603 museaaliga, millest poole moodustavad tekstiilid, hoiustatud Paloveere talus. Arvukalt  ja erilist käsitööd on ka Obinitsa muuseumis, mille tekstiilikogus on 650 eset.  Setomaa muuseumides  on palju rahvarõivaid ja sisustustekstiile, ka 19. sajandi lõpust pärit haruldusi. Lisaks kogume setopärast käsitööd lähiminevikust, eriti ootame täiendust meeste rahvarõivaste ja pulmatekstiilide osas. Saatse esemekogus leidub hulgaliselt maaharimisega seotud töövahendeid ja tarberiistu ning rohkesti kohalike meistrite valmistatud savianumaid, aga ka üksikuid rõivaesemeid. Jätkuvalt kogume ajaloolisel Setomaal valmistatud või kasutusel olnud kultuuriväärtuslikke ning igapäevaeluga seotud esemeid.

Arhiivikogusse on oodatud Setomaaga või Setomaalt pärit inimeste elu ja tegevusega seotud originaaldokumendid, mälestused, kodu-uurimuslikud materjalid, koduloolised trükised, kroonikad, ajalehed jmt. Arhiivikogu on nii Saatse kui Värska muuseumis.

Arhiivraamatukogusse talletame Setomaaga seotud ja seto temaatikat käsitlevaid trükiseid, kohalike kirjameeste loomingut, kohalike avaliku elu tegelaste kohta välja antud trükiseid ja teatmeteoseid , Setomaalt pärit kirjanike teoseid ja trükiseid ning kohalike asutuste ja organisatsioonide välja antud trükiseid. Arhiivraamatukogu on Värska talumuuseumil.

Fotokogusse on oodatud ajaloolise Setomaaga seotud originaalfotod, fotopostkaartid, negatiivid ja digifotod, mis kajastavad erinevaid sündmusi, isikuid, paiku ning setode elu-olu üldiselt. Ootame fotosid ka lähiminevikust. Saatse muuseumi fotokogus on palju huvitavaid vaateid Setomaa küladest siin ja sealpool kontrolljoont; Värska kogus seto lauluemadest ja leelopäevadest; Eesti Kaitseväe Petseri Põhjalaagrist ja palju muud.

Ajalooline kogu, mis on Värska talumuuseumil, talletab Setomaal valmistatud või Setomaal kasutusel olnud kultuuriväärtuslikke esemeid, mis ei kuulu ühegi teise alakogu kogumisvaldkonda. Siin kogus on ehted, ikoonid ja mõned muud esemed. Värska talumuuseumil on Setomaa muuseumidest kõige rikkalikum hõbedakogu, kuid üksikuid ehteid, ikoone on nii Obinitsas kui Saatses.

Kunstikogusse talletame Setomaal sündinud või Setomaal tegutsevate kunstnike loomingut ja seto teemalisi  töid (joonistusi, maale, jmt) teistelt autoritelt. Eesmärgiks on kunstikogu suurendamine.

Fono-videokogusse kogume Setomaal tegutsevate või Setomaalt pärit isikute ja kollektiivide loominguga heliplaate, CD, DVD, videokassette, eelnevalt on kogutud ka helikassette. Lisaks teisi Setomaa teemalisi salvestusi. Fono-videokogu on Värska talumuuseumil, kogu suurus 184 auvist.

 Numismaatika kogu on Värska talumuuseumil, kust leiab eri aegadel käibel olnud münte ja paberrahasid ning MTÜ Seto Infoseltsi (Seto Pank) poolt välja antud rahasid.

Kõik Setomaa muuseumide kogud on sisestatud andmebaasi MuIS ning nendega saab tutvuda aadressil https://www.muis.ee/. Enamusel  Setomaa muuseumide museaalidel on andmebaasis ka digikujutis. Kogudes olevate museaalide kasutamisel on kohustuslik viidata vastavale muuseumile. 

Meeleldi  tutvustame oma kogusid uurijatele kohapeal, kui annate oma soovist eelnevalt teada info@setomuuseum.ee või otse varahoidjatele.